yoyoJOExxxxx's messages

Public messages for yoyoJOExxxxx

avatar for kolarov2012
kolarov2012

Nov 15, 2012 8:36am

in the top corner it show xp

avatar for yoyoJOExxxxx
yoyoJOExxxxx Nov 16, 2012 3:17pm

Oh, Thanks so much!