Recent posts by IchigoUzamaki on Kongregate

Flag Post

Topic: Brick-Force / Pixel Union [Clan]

I wish to join your clan :3

 
Flag Post

Topic: CS Portable / *NEO* clan recruiting

CSP name :IchigoUzamaki
Kong name:IchigoUzamaki
Rank:5
Money:82510
Achievement Numbers:12